Sekretesspolicy

1 INLEDNING

South African Tourism har utvecklat en elektronisk affärsplattform med funktioner för att sprida information om Sydafrika och resor till Sydafrika till intresserade.

2 OMFATTNING

Policyn omfattar alla som använder South African Tourisms webbplatser och kundtjänst.

3 MÅLSÄTTNING

Att försäkra alla som använder South African Tourisms webbplatser (förkortas SATW:er nedan) och kundtjänst om att vi skyddar deras personuppgifter.

4 DEFINITIONER

Användare: Intressent eller person som använder SATW:erna eller kundtjänsten.

5 INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Användare som registrerar sig på någon av SATW:erna eller ringer vår kundtjänst kan bli ombedda att uppge personuppgifter. De personuppgifter som samlas in på webbplatsen eller via kundtjänsten används enbart i det syfte för vilket de har samlats in:

 

6 INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV ÖVRIGA UPPGIFTER

 

7 INFORMATIONSSPRIDNING

South African Tourism kan sprida användarinformation till våra agenter och våra agenter kan komma att samla in information från användare på uppdrag av oss om South African Tourism har ett avtal med tredje part om att tillhandahålla delar av den information eller tjänst som användaren har bett om. Dessa agenter har genom ett skriftligt avtal förbundit sig att vidta liknande säkerhetsåtgärder och behandlar enbart användaruppgifter efter godkännande av South African Tourism och för att leverera tjänster enligt avtal.

Med undantag för agenter som arbetar på uppdrag av South African Tourism överförs inte information som lämnas av användare på webbplatsen till orelaterad tredje part utan att South African Tourism först ha fått användarens tillåtelse. Personuppgifter som lämnas på den här webbplatsen kan komma att lämnas ut till polisen och andra offentliga myndigheter till följd av juridiskt bindande begäran eller domslut.

8 KONFIDENTIALITET OCH SÄKERHET

South African Tourism har infört rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda såväl personuppgifter som övriga uppgifter från förlust, felaktig användning och obehörig åtkomst, spridning, ändring och radering. South African Tourisms medarbetare är insatta i och ansvarar för att vår sekretesspolicy följs.

9 ÄNDRINGAR I SEKRETESSPOLICYN

South African Tourism kan då och då fatta beslut om ändringar i policyn. Användarna underrättas om eventuella ändringar i sättet att använda personuppgifter genom ett tydligt meddelande på våra webbsidor. Om du har frågor eller funderingar om hur information samlas in och används på webbplatsen, kontakta info@southafrica.net.

10 ÄNDRINGAR I BOLAGSSTRUKTUR

Om hela eller delar av företaget säljs, slås samman med eller på annat sätt överförs till en annan juridisk person kan de personuppgifter som har lämnats av användare på webbplatsen komma att överföras som en del av denna affärsuppgörelse. South African Tourism kommer då att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna används på ett sätt som är förenligt med den sekretesspolicy från oss som gällde när uppgifterna samlades in.

11 REFERENSER

11.1 TILLÄMPLIGA DOKUMENT

Tillämplig för medarbetare på South African Tourism och tredje parts underleverantörer

Datasäkerhetspolicyn SAT8Q-POL-07

11.2 FÖRKORTNINGAR

SATW South African Tourisms webbplatser inklusive alla konsument- och branschrelaterade webbplatser.